Ekologia w szkole


PROGRAM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ DLA  III ETAPU KSZTAŁCENIA – GIMNAZJUM

Bożena Stygar            Arleta Żebrowska


Wymagania programowe wg Dz. Urz. Nr 14 z 23 lutego 1999r. poz. 129 załącznika do rozporządzenia MEN z 30 czerwca 1999r. poz. 642 – Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W  NAUCZANIU EKOLOGII ORAZ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 

 

Cele kształcenia:
 • Poznanie i zrozumienie współzależności między organizmami w ich środowisku oraz między organizmami a środowiskiem;

 • Postrzeganie zmienności przyrody oraz uświadomienie przyczyn i skutków tych zmian;

 • Uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie;

 • Określenie zależności człowieka od przyrody i jego wpływu na środowisko;

 • Różnorodność biologiczna gatunków, populacji i ekosystem;

 • Oddziaływanie produkcji żywności na środowisko;

 • Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi;

 • Równowaga biologiczna biocenoz a gospodarowanie człowieka. 


Cele wychowania:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych;

 • Umiejętność oszczędzania zasobów przyrody w domu i gałęziach przemysłu;

 • Uwrażliwianie ucznia, budowanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w środowisku;

 • Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska;

 • Dostrzeganie potrzeby efektywnego włączania się do działań na rzecz ochrony przyrody;

 • Umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia;

 • Potrzeba propagowania wiedzy i postaw proekologicznych w swoim środowisku.

 


Procedury osiągania celów:

 • Prowadzenie pogadanek i dyskusji w ramach różnych przedmiotów;

 • Organizowanie zajęć terenowych umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą – lekcje w terenie, zielone ścieżki, rajdy turystyczne, wycieczki klasowe i szkolne, obozy zimowe i letnie;

 • Przeparowadzanie obserwacji, doświadczeń;

 • Umiejętność wnioskowania na podstawie badań i zastosowanie graficznego przedstawiania danych;

 • Określanie czystości środowiska za pomocą bioidentyfikatorów;

 • Projekcje filmów;

 • Urządzanie konkursów ekologicznych;

 • Obchody Dnia Ziemi –np. Gimnazjada Ekologiczna;

 • Udział w akcji Sprzątania Świata;

 • Zbiórki surowców wtórnych;

 • Dbałość o zieleń na terenie szkoły;

 • Prowadzenie hodowli szkolnych;

 • Urządzanie wycieczek do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci itp.

 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.


Cele operacyjne zostały opracowane według  trudności  w ich opanowaniu i praktycznym zastosowaniu.

W programie założone osiągnięcia ucznia dotyczące wiadomości i umiejętności oznaczono:

 • Zapamiętywanie i  stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych( stopień podstawowy)

 • Zrozumienie i stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych(stopień rozszerzony)


Niniejszy program pozwala zatem na ocenianie ucznia w zależności od jego możliwości.

Znajomość opanowania wiadomości i umiejętności ekologicznych może być sprawdzana poprzez odpowiedzi ustne, testy, referaty, konkursy, aktywność na lekcjach i zajęciach terenowych.
 

 

HASŁA PROGRAMOWE:

 1. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
 2. Różnorodność biologiczna( gatunkowa, .genetyczna oraz ekosystemów) – znaczenie jej ochrony
 3. Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.
 4. Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program edukacji ekologicznej dla III etapu kształcenia w Gimnazjum nr 2 we Wrześni realizowany jest w korelacji ze ścieżką międzyprzedmiotową – edukacja ekologiczna.

Program ma celu zrozumienie praw przyrody i polepszenie kontaktu ucznia ze środowiskiem naturalnym oraz ukierunkowanie go na jego ochrona.

Program jest otwarty i może ulegać aktualizacji.

LITERATURA POPULARNONAUKOWA WYKORZYSTANA DO UŁOŻENIA PROGRAMU REALIZACJI ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA:

 

 • G. Maurer – „I ty chronisz środowisko”
 •  
 • M. Hafner – Księga eko-testów „Ochrona środowiska”
 •  
 • T.Umiński – „Ekologia Środowisko Przyroda”
 •  
 • E. Pylka- Gutowska – „Ekologia z ochroną środowiska”
 •  
 • J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska – „Kompedium wiedzy o ekologii”
 •  
 • M. Roberts – Biologia 1- podręcznik
 •  
 • S. Gater – Zeszyt ćwiczeń i testów
 •  
 • j. Angiel – „Zieloną ścieżką przez geografię”
 •  
 • Czasopisma: „AURA”, „Świat Wiedzy”, „Eko – raj”, „Przyroda Polska”, „Biologia w szkole”, „Geografia w szkole”

 

Programy autorskie edukacji ekologicznej: Alicja Piegoń, Marianna Łaska i Ewa Świercz, Jadwiga Garczyk, Alina Nowakowska